วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563

ปัจจัยจูงใจ (motivator factors) เป็นองค์ประกอบหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรง (instrinsic aspects of the job) เป็นปัจจัยที่จูงใจบุคลากรในหน่วยงานให้เกิด ความพอใจ ซึ่งได้แก่ 
 1. ความสําเร็จของงาน (achievement) 
 2. การได้รับการยอมรับนับถือ (recognition) 
 3. ความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงาน (advancement) 
 4. ลักษณะของงาน (work itself) 
 5. โอกาสที่จะก้าวหน้าในอนาคต (possibility of growth) 
 6. ความรับผิดชอบ (responsibility) 
ปัจจัยสุขอนามัย (hygiene factors) เป็นองค์ประกอบที่ไม่ใช่เกี่ยวกับตัวงานโดยตรง แต่มีความ เกี่ยวโยงกับการปฏิบัติงาน (extrinsic factors) เป็นปัจจัยที่ไม่ใช่สิ่งจูงใจแต่ สามารถทําให้บุคลากรพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจที่จะปฏิบัติงานได้ ซึ่งมีอยู่ 10 ประการคือ
1. การบังคับบัญชา (supervision)
2. นโยบายบริหาร (policy and administration)
3. สภาพการทํางาน (working condition)
4. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา (relations with superiors)
5. ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา (relation with subordinates)
6. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (relation with peers)
7. ตําแหน่งในบริษัท (status)
8. ความมั่นคงในงาน (job security)
9. เงินเดือน (salary)
10. ชีวิตส่วนตัว (personal life)
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คุณภาพชีวิตเพื่อการทำงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น